پرش لینک ها

سنگ مرمریت سفید سیل (Ciel white marble)

سنگ مرمریت سفید سیل (Ciel white marble)

Ciel white marble

شما شروع به متوجه است که طبقه زیبا خود را شروع به نوبه خود زرد. کاشی های مرمر سفید می توانند سال ها بدون زرد شدن روی زمین باقی بمانند، اما پس از آن می توانند به آرامی در طول زمان زرد شوند و در موارد شدید، قهوه ای شوند. اما پس از مدتی ممکن است زرد شوند یا با علل جدی، حتی قهوه ای شوند و یکی دو سال زرد شوند تا اینکه دیگر برای استفاده به عنوان کف پوش مناسب نگردند. سپس سنگ مرمر سفید و کاشی می تواند به آرامی تغییر رنگ در زمان: سنگ مرمر سفید و کاشی می تواند بر روی زمین برای ماه ها بدون زرد باقی می ماند; تحت شرایط خاص آنها می توانند قهوه ای یا زرد تبدیل; و در برخی از سال ها، اگر علت جدی داشته باشد، حتی می توانند به طور کامل قهوه ای شوند.